solstad skip

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har sendt et krisenotat til Stortinget. 87 offshoreskip i opplag og lav aktivitet i offshoreindustrien bekymrer.

Skrevet .

– Det er andre instanser enn Maritimt Forum som vet mest om hvor mange brønner som er, eller bør være, aktuelle for såkalt plugging, men vi er redd dette er noe oljeselskapene skyver foran seg og at det en gang kan bli skattebetalerne som må ta regningen når norsk sokkel er tørr og oljeselskapene er borte. Vi er kjent med at det per i dag skal være over 2.500 brønner som «en gang» må plugges og at mellom 150 og 350 brønner er «klare» for plugging, sier daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr.

Dersom plugging av en brønn krever en rigg og tar i overkant av en måned, vil 150 plugginger på årsbasis kreve i overkant av 10 rigger og i overkant av 20 offshoreskip gitt at en rigg sysselsetter fra ett til to offshoreskip. I tillegg kommer ankerhåndteringen. 350 plugginger vil tilsvarende kreve i overkant av 20 rigger og nær 50 offshoreskip.

Oljeselskapene har tidligere vist til at riggene må brukes til leting, at det har vært kapasitetsbegrensninger, eller at det vil utvikles teknologi som gjør plugging rimeligere.

– I den nåværende situasjonen er i alle fall riggene rimeligere i innleie, og det er nok ledige rigger. Historien viser for øvrig at teknologiutvikling helst skjer når markedene er gode parallelt med at det foreligger et press, sier Meling.

Slik regelverket er utformet i dag, kan oljeselskapene forlate en brønn, og så lenge den overvåkes, kan de i praksis forlate den så lenge de vil.

– Petroleumstilsynet har etter vår mening ikke virkemidlene som trengs for å følge opp plugging, sier Meling.

Maritim Rapport 2016:

Medio november sender Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland ut spørreskjema til alle medlemsbedriftene om aktivitetsnivået i 2015 både med hensyn til sysselsetting og omsetning, men også med spørsmål om hvordan medlemsbedriftene vurderer fremtiden.

– Da vil vi få enda mer faktisk kunnskap om situasjonen og kan være enda tydeligere på hva som må forventes av norsk politikkutforming, sier Sverre Meling jr.

Andre tiltak:

Utover økt fokus på plugging spiller krisenotatet inn en rekke forslag til tiltak politikerne kan ta tak i:

 • Nettlønn
 • Nye letearealer på sokkelen
 • Demobilisering av gamle felt
 • Pilotprosjekter offshore vind
 • Innovasjonsstøtte offshore vind
 • Gode miljøfinansieringsordninger
 • Økt forskning
 • Kontinuerlig fokus på arbeidsmarkedstiltak
 • Forbedring av permitteringsreglene
 • Nyanskaffelser til Sjøforsvaret og Kystvakten gjennom norske verft
 • Grønn fornyelse av fergeflåten