Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Haugesundregionens Næringsforening torsdag 25. januar kl. 10.15.

Bilde ekstraordinær generalforsamling
Skrevet .

Arrangementsdetaljer


25/01/2018 kl. 10:15 - 11:00

Scandic Hotel
Kirkegata 166, Haugesund


Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Haugesundregionens Næringsforening

Sted: Scandic, Kirkegaten 166, Haugesund
Tid: Torsdag 25. januar kl. 10.15

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokoll
  3. Sak til behandling: Nytt navn på foreningen

Styret i HN besluttet på sitt møte 20. desember 2017 å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å få godkjent nytt navn på foreningen. Dato for den ekstraordinære generalforsamlingen er satt til torsdag 25. januar.

Begrunnelsen for å behandle saken ekstraordinært er at foreningen er i ferd med å endre sin markedsprofil og at det er fornuftig å gjøre dette i en og samme operasjon.

Styret har hatt en bred diskusjon rundt navne- og profilendringen. Det er en klar oppfatning at dagens navn er for langt og «upraktisk». I dagligtale er det Næringsforeningen som brukes. Som talerør og paraplyorganisasjon for de andre lokale næringsforeningene og næringsrådene i regionen har HN befestet posisjonen som den samlende kraft og den eneste rene regionale aktør.

Det er derfor etter styrets mening helt naturlig å forkorte navnet og bruke Næringsforeningen som begrep og profilnavn.

Det har også vært bred diskusjon rundt forslaget om å endre den geografiske benevnelsen fra Haugesund til Haugalandet. Begrunnelsen er at Haugalandet er et mer inkluderende navn, som binder hele regionen sammen. Haugesund oppfattes som ekskluderende i deler av regionen, og dermed som et hinder for å skape en sterk, samlende næringsforening.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets forslag om å endre navnet på Haugesundregionens Næringsforening til Næringsforeningen med undertittel Haugalandet.

Til informasjon:

Angående ekstraordinær generalforsamling står dette i vedtektene:

  • 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling innkalles etter beslutning av styret, eller når minst 1/10 av de aktive medlemmer fremsetter skriftlig krav herom. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling har samme myndighet som den ordinære.

Haugesund, 8. januar 2018

Martha Kold Bakkevig, styreleder (sign.)